Оценка на риска по работни места


Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и управление на професоналния риск, съгласно Наредба № 5 от 11.05.1999 г., /чл.14, чл.15, чл.16, чл.17, чл.18/

Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя и оценка на риска на работното място.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОСИЕ ПО УСЛОВИЕ НА ТРУД

/Нар. № 5 ДВ бр. 47/1999 г., ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997 г./

 1. Съставяне и предлагане на методика за оценка на работните места и професионалния риск, адаптирана за фирмата и всички, свързани с нея приложения и формуляри.
 2. Оглед на работните места и помещения.
 3. Изготвяне на план-програма за оценка на риска по работни места.
 4. Конкретизиране на работните места и дейности, които ще бъдат обект на оценката.

  - списък на работещите по професии и участъци /цехове и отдели/

  - списък на работното оборудване по участъци /цехове и отдели/

 5. Класификация на работните места за по нататъшни оценки на работните места/единици за наблюдение (РМ/Е). Справка за щатния и наличен персонал по РМ и професии. Попълване на анкетни карти.
 6. Анализ на технологията и структурата на фирмата.
 7. Събиране, класифициране и опис на наличната информация по здравословните и безопасни условия на труд. Начало на съставяне на досие на фирмата по състоянието на условията на труд. Класифициране на началната информация по РМ/Е.
 8. Изготвяне на помощни справки – анкетни карти за “фактори-опасности” за оценка на професионалния риск. Попълване на работен формуляр по методиката – идентифициране на опасностите по определените от КУТ единици - РМ.
 9. Организиране и/или извършване на специализирани измервания на факторите на работната среда – осветление, микроклимат, шум, прах, токсични вещества и други, от акредитиран Орган за контрол „ФРС” от вида “С” по работни места.
 10. Предоставяне на протоколи от извършения контрол на факторите на работната среда /шум, осветление, микроклимат, прах, токсични вещества и др./
 11. Определяне на работещите, изложени на опасности. Определяне на критичните групи.
 12. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
 13. Оценка на риска и на въведените допълнителни мерки по управление и контрол на опасностите и рисковете в приоритетен ред.
 14. Привеждане в ред и проверка на събраната документация до момента. Обобщаване на материалите за цялата фирма:

  - съставяне на списък на проблемите за решаване и мерките

  - подреждане в приоритетен ред

  - обсъждане на списъка и проекта за план за действие в КУТ/ГУТ
 15. Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска:

  - за подобряване условията на работната среда и трудовия процес

  - за здравето и безопасността при работа

  - препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители, бременни и инвалиди. Нар. № 8 ДВ бр. 44/1993 г., ДВ бр. 47/1990 г.

  - определяне на приоритетите

 16. Използвани нормативни документи:

  - ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997 г.

  - Нар. № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска /ДВ бр.47/1999 г./

  - Нар. № 14 за службите по трудова медицина /ДВ бр. 95/1998 г./

  Начало | Услуги | За нас | Клиенти | Контакти | HACCP | Хомеопатия