ЗВЕНО - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ПРИ "Синергия1" ЕООД
Комплексно обслужване по договор, обхващащо пълния задължителен обем от дейности, съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 14 на МЗ от 07.08.1998 г. /ДВ бр. 95 от 1998 г./

Функции и задачи, изпълнявани от Службата по трудова медицина:

1. Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя. Оценка на риска по работни места.

1.1. Оглед на работните помещения и определяне обхвата на оценяваните рискови фактори за всяко работно място.

1.2. Организиране извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда по работни места.

1.3. Трудово - хигиенна оценка на работните процеси, oборудването, помещенията, работните места, организацията на труда и трудовия процес, факторите на работната среда и определяне на изложените на риск лица.

1.4. Оценка на риска по работни места.

1.5. Изработване на цялостна оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно изискванията на ЗЗБУТ (Обн. ДВ бр. 124/1997 г.) и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска ( ДВ бр. 47/21.05.1999 г.)

2. Разработване и предлагане мерки за подобряване условията на труд и премахване /намаляване/ на рисковете за здравето на работниците и служителите.

2.1. Разработване на мерки за подобряване на състоянието на работната среда и безопасността на труда и оптимизиране на трудовия процес.

2.2. Разработване на препоръки по отношение на избора на средства за колективна и лична защита.

2.3. Определяне на работните места, на които работещите имат право на безплатна предпазна храна, противоотрови и размера на допълнителен отпуск за работа при вредни условия.

2.4. Оценка на физическия труд и разработване на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. /Нар. № 15 и Нар. № 16 ДВ бр. 54/1999 г./

3. Наблюдение на здравословното състояние на персонала във връзка с извършваната работа.

3.1. Определяне на периодичността и съдействие в организирането и извършването на профилактични медицински прегледи с професионално-рискова насоченост.

3.2. Даване на заключение за пригодността на работниците и служителите да изпълняват даден вид работа въз основа на периодичните медицински прегледи.

3.3. Насочване към личния лекар на онези лица, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение след провеждане на прегледите.

3.4. Информиране на работещите за здравните рискове, свързани с работата им и резултатите от профилактичните медицински прегледи и изследвания.

3.5. Изготвяне и поддържане на професионално лично здравно досие на всеки работник и служител.

3.6. Анализ на резултатите от проведените профилактични медицински прегледи, съпоставен с условията на труда.

3.7. Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на показателите за временната и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм. /Нар. № 3 ДВ бр. 16/1987 г./

3.8. Участие в разследване на професионално заболяване/трудова злополука. /Нар. № 14 ДВ бр. 95/1998 г./

При специфичните за различни работни места условия на труд, на служителите при необходимост се препоръчват комбинации от природосъобразни и безвредни билкови продукти на известната българска фирма - производител на билкови екстракти и хранителни добавки - „Криста G – Здраве от България” с максимално дълбочинен и траен профилактичен и лечебен ефект. Така се преодолява въздействието на различни вредни фактори на работната среда върху работниците и служителите.

4. Изработване и поддържане на лични здравни досиета на работещите.

- Оценката на риска на работното място.

- Извършените медицински профилактични прегледи.

4.1. Осигуряване на Лични здравни досиета на работещите от "Синергия 1" ЕООД за регистриране на резултатите от проведените профилактични медицински прегледи.

ЛИЧНИ ЗДРАВНИ ДОСИЕТА


Изготвени са съгласно чл. 28, ал. 2 от Нар. № 14/1998 г. и съдържат:

1. Паспортни данни - име, презиме, фамилия, ЕГН, постоянен адрес;

2. Професионална анамнеза и професионален маршрут;

3. Резултати и заключения от извършените периодични прегледи и изследвания;

4. Карта за оценка на работното място или професията;

5. Заключение от СТМ:
      - за медицински противопоказания да изпълнява посочения вид работа.
      - за годността на работника или служителя, да изпълнява даден вид работа.


4.2. Организира и провежда профилактични медицински прегледи от необходимите медицински специалисти, съобразени с оценката на риска по работни места /Нар. № 3 ДВ бр. 16/1987 г./:

- терапевт с ЕКГ и кръвно налягане

- включване на допълнителни медицински специалисти - съобразно оценката на риска и/или при поискване от работодателя - офталмолог, УНГ, уролог, невролог, дерматолог, ортопед, АГ

- лабораторни изследвания (кръвни изследвания, урина), съобразно оценката на риска по работни места.

4.3. Анализ на здравословното състояние на работниците и служителите на база на резултатите от извършените периодични профилактични медицински прегледи, съпоставен с условията на труд.

4.4. Изготвяне на заключения относно необходимостта от прекъсване на контакта с вредни фактори по медицински показания, ако има такива.

4.5. Осигуряване и поддържане на електронно здравно досие на работещите във фирмата.

4.6. Участие на лекаря от СТМ в Комисията по трудоустрояване и Комитета по условия на труд в Дружеството.


5. Организиране и провеждане обучение по план-график, съгласуван с ръководството.

5.1. На ръководния персонал, групите по условия на труд /Нар № 4 ДВ бр. 133/1998 г./

А/ първоначално обучение

Б/ текущо обучение

5.2. Участва в заседанията на Групите по условия на труд.

5.3. Разработва програми и провежда обучение по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа, както и общите принципи на здравословен начин на живот.

5.4. Обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ, в случай на бедствия и аварии. /Заповед № РД-09-410 от 13.10.1994 г./

5.5. Обучение за придобиване на квалификационна група по електробезопасност.

6. Оказване на съдействие за изпълнение и съобразяване на предписания от контролен орган.

  Начало | Услуги | За нас | Клиенти | Контакти | HACCP | Хомеопатия