Звено - Орган за контрол 'ФРС' от вида 'C'
Акредитиран Орган за контрол "Фактори на работната среда" от вида "С" при "Медико" ЕООД.

Сертификат за акредитация:
   БСА Рег. № 100 ОКС от 27.06.2003 г. до 30.10.2007 г.

Срокът на валидност на Сертификат за акредитация
Рег. № 100 ОКС 27.06.2003 г., валиден до 30.10.2007 г. се удължава до 30.12.2007 г.


І. Извършва контрол на факторите на работната среда.

Съблюдава се спазването на всички нормативни документи - ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997 г., Нар. № 13 ДВ бр. 81/1992 г., Нар. № 7 ДВ бр.88/1999 г.

1. Физични фактори на работната среда:
- микроклимат – температура, относителна влажност и скорост на въздуха
- осветление – осветеност
- шум – ниво на звука
2. Химични фактори на работната среда:
- прах – прах, несъдържащ свободен SiO2 , прах, съдържащ свободен SiO2
- токсични вещества

ІІ. Контрол на електробезопасност - електрически уредби и съоръжения до 1000 V.
Във връзка с изискванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за измерванията, НТЕЕ, ПБТЕЕУС П.10.3(2) и Наредба 7 чл. 217 – ИЗВЪРШВАМЕ КОНТРОЛ :

3. Електрически уредби и съоръжения до 1000 V:

- импеданс на контура „фаза-защитен” проводник
- съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации
- съпротивление на защитни заземителни инсталации
- съпротивление на изолация

4. Климатични и вентилационни инсталации

ІІІ. Провежда обучение по електробезопастност.
   Издава удостоверения за придобиване на квалификационна група.
  Начало | Услуги | За нас | Клиенти | Контакти | HACCP | Хомеопатия